hleðslumynd
Yfirborð vefsins

Tillaga að stigalista CFHE [AA_OrgIntl_ONU-CDPH]

Samsvarandi grein Staðan er sú að orkan fer niður í gegnum framanverðar orkustöðvarnar. Þar eru innbyggð viðhorf sem hindra orkuna að komast niður frá einni orkustöð í aðra. Samsvarandi vinnuhópur

Þessi texti er lagður til greiningar innan ramma Skýrsla Autist bandalagsins til CDPH nefndarinnar um franska ríkið.
Ef þú vilt koma með gagnlegar athugasemdir við þessa skýrslu, smelltu á græna diskinn (eða farðu neðst á síðunni) til að fá leiðbeiningar um hvernig á að halda áfram.


Proposition de liste de points par le CFHE (France) au sujet de l’examen de la France par le Comité CDPH (ONU) (07 / 2020)

Heimild: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fFRA%2f37155&Lang=fr

Samningur um réttindi fatlaðs fólks - framlag franska ráðsins fyrir fatlaða vegna evrópskra spurninga (CFHE) til nefndar um réttindi fatlaðs fólks

Tillaga að punktalista varðandi frumskýrslu Frakklands

A. Tilgangur, skilgreiningar, almennar meginreglur og almennar skyldur

(1. til 4. gr.)

 1. Hvernig hyggst franska ríkið breyta skilgreiningu á fötlun í löggjöf sinni þannig að það samræmist mannréttindabundinni nálgun við fötlun samningsins um réttindi fatlaðs fólks?

 1. Hvernig ætlar franska ríkið að samþætta hugtakið sanngjarnt húsnæði í löggjöf sína fyrir alla þætti lífsins?

 1. Hvernig ætlar franska ríkið að samþætta alhliða hönnun í framkvæmd opinberrar stefnu?

B. Sérstök réttindi

Jafnrétti og jafnræði (5. gr.)

 1. Hvaða ráðstafanir hefur franska ríkið gert til að tryggja skilvirkni réttinda fatlaðs fólks og innleiða löggjöf gegn mismunun í frönsk lög sem tekur mið af öllum sviðum lífsins?

Konur með fötlun (6. gr.)

 1. Hvaða aðgerðaáætlun hefur franska ríkið komið á og hvaða árangri það hefur náð til að tryggja skilvirkni réttinda kvenna og stúlkna með fötlun, einkum á sviði atvinnumála, heilsu, baráttu gegn fátækt, að koma í veg fyrir illa meðferð og ofbeldi gegn konum? Hvað gerði hann til að afla kynbundinna gagna?

Börn með fötlun (7. gr.)

 1. Hvernig framkvæmir franska ríkið lokaathuganir nefndarinnar um réttindi barns dagsettar 29. janúar 2016 varðandi fötluð börn?

 1. Hvernig mun franska ríkið framkvæma samráð fatlaðra barna um öll verkefni sem þau varða, hvort sem er á staðnum eða á landsvísu, óháð búsetu, til að gera það kerfisbundið?

Vitund (8. gr.)

 1. Samningurinn er ennþá að mestu leyti óþekktur fyrir almennings-, lands- og landhelgisstjórnir, fatlað fólk og almenning. Hvaða stefna hefur verið þróuð af Frakklandi á landsvísu og hvaða leiðir hafa verið settar til að vekja athygli á efni samningsins; mannréttindabundin nálgun við fötlun og upplýsa fatlað fólk um réttindi sín?

Aðgengi (9. gr.)

 1. Til hvaða ráðstafana mun franska ríkið grípa til að ná aftur fullu aðgengi hvað varðar húsnæði (ELAN lög[I] frá 2018)? Hvaða löggjafaraðgerðir hafa yfirvöld gripið til til að gera núverandi umhverfi aðgengilegt öllum innan hæfilegs tíma, sérstaklega á sviði flutninga, húsnæðis, vinnu, aðgangs að opinberri þjónustu o.s.frv. ?

Viðurkenning á lögpersónu á jöfnum kjörum (12. gr.)

 1. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að þjálfa starfsmenn dómstóla, einkum eftirlitsdómara, í fjölbreytileika aðstæðna með fötlun og fíkn?

 1. Hvaða ráðstafanir ætlar franska ríkið að framkvæma til að koma í stað hvers konar uppbótar fyrir stuðningskerfi við ákvarðanatöku, vernda fatlað fólk gegn misnotkun, misnotkun eða vanrækslu í tengslum við nýta lögræði þeirra og smám saman innleiða raunverulegan rétt til framfærslu í stað hreinna og einfalda eftirlitskerfis?

Aðgangur að réttlæti (13. gr.)

 1. Hvaða ráðstafanir hafa verið samþykktar af franska ríkinu í því skyni að gera líkamlegt umhverfi, málsmeðferð og samskipti, lögmætar forsendur, þar með taldar dómstólar, lögreglustöðvar og skortir aðgengilegir málsaðilum og öllum fagaðilum sem málið varðar frelsi (kyrrsetning og farbann) og að veita öllum einstaklingum með fötlun upplýsingar um réttarkerfið og réttindi þeirra kynnt, á viðeigandi og aðgengileg form („auðlesin og skilin“ o.s.frv.)?

Frelsi og öryggi viðkomandi (14. gr.)

 1. Hvaða áþreifanlegu ráðstafanir ætlar franska ríkið að koma á til að koma skilyrðum fatlaðs fólks í samræmi við þær ábyrgðir sem alþjóðalög um mannréttindi kveða á um?

Réttur til að sæta ekki pyntingum eða grimmri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu (15. gr.)

 1. Hvaða ráðstafanir er franska ríkið að setja til að banna, koma í veg fyrir og refsa hvers kyns ómannúðlegri, vanvirðandi og siðlausri meðferð, þ.m.t. pökkun, (fordæmd og lýst sem illri meðferð af tveimur eftirlitsnefndum Sameinuðu þjóðanna[Iii]), sérstaklega á geðsviðum?

Réttur til að sæta ekki ofbeldi, ofbeldi og misnotkun (16. gr.)

 1. Hvaða aðgerðir til greiningar, forvarna, vitundar og þjálfunar ætlar franska ríkið að koma á ofbeldi og misþyrmingum á hinum ýmsu stöðum í lífinu, umönnun, menntun o.s.frv. hver sem þeir eru, sem og innan fjölskyldna?

Vernd persónulegs heiðarleika (17. gr.)

 1. Hvaða ráðstafanir ætlar franska ríkið að koma á til að vernda fatlað fólk, og sérstaklega fatlaðar konur og stúlkur, gegn öllum þvinguðum læknisaðgerðum, svo sem þvingaðri ófrjósemisaðgerð eða þvingaðri fóstureyðingu?

Sjálfstætt líf og þátttaka í samfélaginu (19. gr.)

 1. Hvaða ráðstafanir hafa verið settar af franska ríkinu á öllum stigum til að tryggja aðgang að stoðþjónustu sem stuðlar að sjálfstæðu lífi fyrir alla fatlaða svo að þeir geti búið í samfélaginu og binda enda á bæði stofnanamenningu en skortur á þjónustu sem gerir fólki ekki kleift að nota frjálst val um sjálfræði í lífinu (td: óæskileg brottför í Belgíu og halda fullorðnum á stofnunum fyrir börn)?

Persónulegur hreyfanleiki (20. gr.)

 1. Hvernig tryggir franska ríkið að fötluðu fólki sé tryggð jöfn meðferð hvað varðar persónulega hreyfanleika óháð því hvert það flytur á meira eða minna löngum tíma? (td: flutningur réttinda, fækkun uppsagnarfrests, breytt búsvæði osfrv.)

Tjáningar- og skoðanafrelsi og aðgangur að upplýsingum (21. gr.)

 1. Dematerialization eykur enn frekar á misrétti. Til hvaða ráðstafana mun franska ríkið grípa til að gera ekki aðeins upplýsingar sínar og samskipti aðgengilegar heldur einnig allar upplýsingar ætlaðar almenningi, einkum á internetinu, á táknmáli, auðvelt að lesa og skilja ( FALC), í hljóðlýsingu, á blindraletri og með öðrum bættum og öðrum samskiptamáta?

Virðing fyrir heimili og fjölskyldu (23. gr.)

 1. Hvaða áþreifanlegu ráðstafanir ætlar franska ríkið að grípa til til að tryggja að réttur fatlaðs fólks til hjónabands og foreldra sé virtur, þar með talin stuðningsúrræði og upplýstar upplýsingar til jafns við aðra?

Menntun (24. gr.)

 1. Frakkland nálgast í dag fræðslu án aðgreiningar nær eingöngu frá sjónarhorni megindlegra niðurstaðna og með sérstökum reynslu (fráteknir flokkar, varasöm mannahjálp og nýting á velvilja starfsfólks eingöngu). Sérkennsla er enn útbreidd (20% barna með fötlun sem skráð voru í skóla árið 2017) og þúsundir barna með fötlun hafa alls ekki aðgang að námi. Hvaða ráðstafanir er franska ríkið að gera til að gera menntun án aðgreiningar að leiðarljósi í menntakerfi sínu? Hvaða ráðstafanir er hún að gera til að tryggja skilvirka skólagöngu nemenda og nemenda í venjulega kerfinu um allt landsvæðið, einkum með því að þróa kerfisbundna þjálfun kennara, stjórnsýslu og persónulegs stuðningsfulltrúa, aðlögun húsnæðis, áætlana, aðferðir og umsagnir og íhlutun stoðþjónustu?

Heilsa (25. gr.)

 1. Almenna hnignunin á aðgangskerfinu að heilbrigðisþjónustu í Frakklandi refsar enn fleiri fötluðu fólki sem lendir í auknum mæli útilokað. Fjöldi þeirra sem ekki leita til umönnunar eykst. Til að koma í veg fyrir að umönnun sé ekki beitt og tryggja jafna meðferð frá móttöku til loka umönnunarleiðar, hvaða ráðstafanir er franska ríkið að setja á svæðinu aðgengi, þjálfun heilbrigðisstarfsfólks (lækna og allra umönnunaraðila), stjórnsýslufólks og umönnunarkerfa um allt Frakkland?

Vinnu- og atvinnumál (27. gr.)

 1. Hvaða alþjóðlega stefnu ætlar franska ríkið að beita um allt land, til að tryggja fötluðu fólki sem leitar til starfa í venjulegu umhverfi gæðastuðning og varðveislu starfs, frá sjónarhóli án aðgreiningar? ?

Fullnægjandi lífskjör og félagsleg vernd (28. gr.)

 1. Ótryggð fatlaðs fólks eykst verulega í Frakklandi þrátt fyrir boðaða hækkun á framlögum fyrir fatlaða fullorðna (AAH) sem heldur fötluðu fólki 20% undir fátæktarmörkum. Í dagskrá Sameinuðu þjóðanna 2030 er baráttan gegn fátækt eitt af markmiðum sjálfbærrar þróunar sem Frakkland hefur formlega skuldbundið sig til að hrinda í framkvæmd. Hvaða ráðstafanir er franska ríkið að grípa til að auka fjármagn til úthlutunar og jöfnunarheimilda og hjálpartækja vegna fötlunar og til að auðvelda aðgang að upplýsingum um fyrirliggjandi aðstoð?

Þátttaka í stjórnmálalífi og opinberu lífi (29. gr.)

 1. Hvaða aðgerðir eru framkvæmdar af franska ríkinu til að gera fötluðu fólki kleift að taka þátt í pólitísku og opinberu lífi til jafns við aðra, með því að gera stjórnmála- og kosningaupplýsingar aðgengilegar, með því að þróa og auðvelda æfinguna markvisst kosningarétt?

 1. Hvenær ætlar franska ríkið að grípa til löggjafaraðgerða til að leyfa fötluðu fólki undir lögverndun að vera gjaldgeng?

C. Sérstakar skyldur (31. til 33. grein)

Tölfræði og gagnasöfnun (31. gr.)

 1. Sem stendur er Frakkland ekki með tölfræði (mjög gamlar kannanir, áætlanir) varðandi fjölda og stöðu fatlaðs fólks um allt land. Hvaða leiðir hyggst franska ríkið afla sér til að bæta söfnun og miðlun gagna, aðgreindar milli kvenna og karla til að skilja betur þennan íbúa á öllum sviðum (t.d. menntun, atvinnu, aðgang að heilsu , húsnæði, sjálfstætt líf, íþrótt)? Hvenær verður franska ríkið með áreiðanlegar og tæmandi tölfræði?

Alþjóðlegt samstarf (32. gr.)

 1. Hvaða ráðstafanir er franska ríkið að grípa til að efla aðkomu fatlaðs fólks og fulltrúasamtaka þeirra í Frakklandi og í styrkþjóðum við þróun alþjóðlegra samstarfsáætlana?

Innlend umsókn og eftirlit (33. gr.)

 1. Til hvaða ráðstafana ætlar franska ríkið að grípa til:
 • tryggja fullkomið sjálfstæði eftirlitsnefndar landsþings gagnvart opinberum aðilum;
 • veita nauðsynlegar leiðir fyrir sjálfstæða eftirlitsbúnaðinn til að sinna verkefnum sínum;
 • tryggja að fatlað fólk sjálft og fulltrúafélög hafi nauðsynlegar ráðstafanir til að taka fullan þátt í og ​​fylgjast með samningnum?

 1. Í dag er net fatlaðra ráðgjafa í hverju ráðuneyti. Hvernig ætla frönsk stjórnvöld að virkja það og gera það skilvirkt og mikilvægt fyrir beitingu samningsins?

[I] Lög nr 2018-1021 frá 23. nóvember 2018 sem varða þróun húsnæðis, þróun og stafræna tækni.

[Ii] Felld úr gildi 5. grein kosningalaganna með lögum nr 2019-222 frá 23. mars 2019.

[Iii] Mannréttindanefnd og nefnd um réttindi barnsins, þegar farið var yfir reglubundnar skýrslur sem Frakkland kynnti á árunum 2015 og 2016.

5 2 atkvæði
Greinamat

Síðast uppfært: 15 / 10 / 2020

01 / 10 / 2020 49 síða_adm AA_OrgIntl, AA_OrgIntl_ONU-CDPH, AllianceAutiste.org
Samtals 1 Atkvæði:
0

Geturðu vinsamlegast sagt okkur hvernig getum við bætt þetta skjal eða hvað þér líkaði ekki? Takk!

+ = Staðfestu manneskju eða ruslpóst?

gestur
1 athugasemd
Elsta
Nýjasta Kusu mest
Inline endurgjöf
Skoða allar athugasemdir
Eric LUCAS
Meðlimur
AutiPoints: 473
21 dögum

Ef þú finnur í þessum texta þætti sem þér finnst gagnlegir fyrir skýrslu Autist Alliance fyrir CDPH nefndina um franska ríkið, vinsamlegast leggðu framlög þín fram á eftirfarandi hátt: Smelltu á „kúlu“ grænn (ef einhver er) í textanum til að gera athugasemdir við samsvarandi hluta, EÐA svara athugasemd sem þegar er fyrir neðst á síðunni og reyna að finna umræðuþráðinn fyrir sama hluta textans, EÐA, ef enginn 'hefur þegar hafið umræður um sama efni, búið til nýja athugasemd í reitnum... Lestu meira "

Þeir hjálpa okkur

Smelltu á merki til að vita hvernig
1
0
Vinnu auðveldlega samstarf með því að deila hugsunum þínum í þessari umræðu, takk!x
()
x