hleðslumynd
Yfirborð vefsins

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (CRPD) [AA_OrgIntl_ONU-CDPH]

Samsvarandi grein Staðan er sú að orkan fer niður í gegnum framanverðar orkustöðvarnar. Þar eru innbyggð viðhorf sem hindra orkuna að komast niður frá einni orkustöð í aðra. Samsvarandi vinnuhópur

Til að leggja þitt af mörkum til Skýrsla Autist bandalagsins til CDPH nefndarinnar um franska ríkið, vinsamlegast smelltu á græna diskinn (eða farðu neðst á síðunni) til að komast að því hvernig.


Texti samningsins um réttindi fatlaðs fólks og valfrjálsrar bókunar (Franska útgáfan)

Heimild: https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf

Préambule

Aðildarríkin að þessum samningi,

a) Minnum á meginreglurnar sem boðaðar eru í sáttmála Sameinuðu þjóðanna samkvæmt þeim að viðurkenning á eðlislægri reisn og verðmæti allra meðlima mannkynsins og jafnra og ófrávíkjanlegra réttinda þeirra sé grundvöllur frelsis, réttlætis og friður í heiminum,

b) Viðurkenna að Sameinuðu þjóðirnar, í alheimsyfirlýsingunni og í alþjóðasáttmálanum um mannréttindi, hafa boðað og samþykkt að allir geti nýtt sér öll réttindi og frelsi. sem þar koma fram, án nokkurs greinarmunar,

(c) árétta algildan, óskiptanlegan, háðan og óaðskiljanlegan karakter allra mannréttinda og grundvallarfrelsis og nauðsyn þess að tryggja einstaklingum með fötlun fulla ánægju án mismununar,

d) Að rifja upp alþjóðasáttmála um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, alþjóðasamninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, alþjóðasamninginn um afnám alls kyns kynþáttamisréttis, sáttmálann um afnám allra mynda mismunun gagnvart konum, sáttmálanum gegn pyndingum og annarri grimmri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, sáttmálanum um réttindi barnsins og alþjóðasamningnum um vernd réttinda allra farandverkamanna og fjölskyldumeðlimir,

e) Viðurkenna að hugtakið fötlun er að þróast og að fötlun stafar af samskiptum fatlaðs fólks og atferlis- og umhverfishindrunum sem hindra fulla og árangursríka þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli og aðrir,

f) Að viðurkenna mikilvægi meginreglna og leiðbeininga sem felast í Alþjóðlegu aðgerðaáætluninni varðandi fatlað fólk og reglunum um jöfnun möguleika fatlaðs fólks og áhrif þeirra á kynningu, þróun og mat á landsvísu, svæðisbundið og alþjóðlegt stig stefnu, áætlana, áætlana og aðgerða sem miða að því að jafna enn frekar tækifæri fatlaðs fólks,

(g) leggja áherslu á mikilvægi þess að samþætta stöðu fatlaðs fólks í viðeigandi áætlanir um sjálfbæra þróun,

(h) viðurkenna einnig að sérhver mismunun vegna fötlunar er afneitun á eðlislægri reisn og verðmæti manneskjunnar,

i) viðurkenna frekar fjölbreytileika fatlaðra,

j) viðurkenna þörfina á að efla og vernda mannréttindi allra fatlaðra, þar á meðal þeirra sem þurfa frekari stuðning,

k) Hafði áhyggjur af því að þrátt fyrir þessi ýmsu tæki og skuldbindingar, haldi fatlaðir áfram að hindra þátttöku sína í samfélaginu sem jafningjar í því og lúta þeim mannréttindabrot í öllum heimshlutum,

(l) viðurkenna mikilvægi alþjóðlegrar samvinnu til að bæta kjör fatlaðs fólks í öllum löndum, sérstaklega í þróunarlöndum,

m) Að meta gagnlegt núverandi og mögulegt framlag fatlaðs fólks til almennrar vellíðan og fjölbreytileika samfélaga sinna og vita að stuðla að því að slíkir einstaklingar nýti sér mannréttindi og grundvallarfrelsi sem og full þátttaka þeirra mun styrkja tilfinningu þeirra um að tilheyra og efla verulega mannlega, félagslega og efnahagslega þróun samfélaga sinna og uppræta fátækt,

(n) viðurkenna mikilvægi sjálfræðis og sjálfstæðis einstaklings fyrir fatlaða einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka eigin ákvarðanir,

o) að trúa því að fatlaðir eigi að hafa tækifæri til að taka virkan þátt í ákvarðanatökuferli varðandi stefnu og áætlanir, einkum þær sem hafa bein áhrif á þá,

p) áhyggjufullir vegna erfiðleika sem steðja að einstaklingum með fötlun, sem verða fyrir margvíslegri eða verri mismunun vegna kynþáttar, litarháttar, kyns, tungumáls, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, l þjóðlegur, þjóðernislegur, frumbyggjandi eða félagslegur uppruni, auður, fæðing, aldur eða aðrar aðstæður,

q) Að viðurkenna að konur og stúlkur með fötlun eru oft í meiri hættu á ofbeldi, líkamsmeiðingum, misnotkun, vanrækslu eða vanrækslu, bæði innan fjölskyldna sinna og utan þeirra, misnotkun eða misnotkun,

r) Viðurkenna að fötluð börn verða að njóta að fullu allra mannréttinda og grundvallarfrelsis til jafns við önnur börn og minnast skuldbindinga ríkja í þessu skyni Aðilar að Barnasáttmálanum,

(s) leggja áherslu á nauðsyn þess að samþætta meginregluna um jafnrétti kynjanna við alla viðleitni til að stuðla að fullum mannréttindum og grundvallarfrelsi fatlaðra

(t) leggja áherslu á að meirihluti fatlaðra búi við fátækt og viðurkenna í þessu sambandi afar mikilvægt að taka á skaðlegum áhrifum fátæktar á fatlaða,

u) Meðvituð um að virk vernd einstaklinga með fötlun gerir ráð fyrir friðar- og öryggisskilyrðum sem byggjast á fullu samræmi við tilgang og meginreglur sáttmála Sameinuðu þjóðanna og virðingu fyrir gildandi mannréttindagerningum, einkum og sér í lagi. komi til vopnaðra átaka eða erlendrar hernáms,

v) Viðurkenna mikilvægi þess að fatlaðir hafi fullan aðgang að líkamlegri, félagslegri, efnahagslegri og menningarlegri aðstöðu, að heilsu og menntun sem og að upplýsingum og samskiptum til að njóta að fullu allra réttinda mannsins og alls grundvallarfrelsis,

w) meðvitaður um að einstaklingnum, í ljósi skyldna sinna gagnvart öðrum einstaklingum og samfélaginu sem hann tilheyrir, er gert að gera allt sem unnt er til að efla og virða þau réttindi sem viðurkennd eru í alþjóðlegu mannréttindabréfinu,

x) Sannfærður um að fjölskyldan sé náttúrulegur og grundvallarþáttur samfélagsins og eigi rétt á vernd samfélagsins og ríkisins og að fatlaðir og fjölskyldumeðlimir eigi að fá nauðsynlega vernd og aðstoð þannig að fjölskyldur geti lagt sitt af mörkum til að fullir og jafnir njóti réttinda sinna af fötluðu fólki,

y) Sannfærður um að alhliða og samþættur alþjóðlegur samningur um eflingu og vernd réttinda og virðingar fatlaðra muni stuðla verulega að því að bæta þann mikla félagslega ókost sem fatlaðir búa við og að hann stuðli að þátttöku þeirra, grundvöllur jafnra tækifæra, á öllum sviðum borgaralegs, stjórnmála-, efnahags-, félags- og menningarlífs, jafnt í þróuðum löndum sem í þróunarlöndum,

Hafa samþykkt sem hér segir:

Greinaforseti

Object
0
(Athugasemd)x

Markmið þessa samnings er að stuðla að, vernda og tryggja fullan og jafnan nýtingu fatlaðra allra mannréttinda og grundvallarfrelsis og stuðla að virðingu fyrir eðlislægri reisn þeirra.

Með fötluðu fólki er átt við fólk með varanlega líkamlega, andlega, vitsmuna- eða skynfötlun þar sem samskipti við ýmsar hindranir geta hamlað fullri og árangursríkri þátttöku þeirra í samfélaginu til jafns við aðra.

Grein 2

Skilgreiningar
0
(Athugasemd)x

Að því er varðar samning þennan:

Með „samskiptum“ er meðal annars átt við tungumál, textaskjá, blindraletur, áþreifanleg samskipti, stóra letur, aðgengilegan margmiðlunarstuðning sem og stillingar, leiðir og gerðir til að bæta og auka samskipti byggð á skrifaðir miðlar, hljóðmiðlar, einfaldað tungumál og lesandi manna, þar á meðal aðgengileg upplýsinga- og samskiptatækni;

„Tungumál“ merkir meðal annars talmál og táknmál og aðrar tegundir ósagt mál;

Mismunun á grundvelli fötlunar merkir sérhver greinarmunur, útilokun eða takmörkun á grundvelli fötlunar sem hefur það markmið eða áhrif að skerða eða ógilda viðurkenningu, ánægju eða hreyfingu á grundvelli jafnréttis. með öðrum, öllum mannréttindum og öllu grundvallarfrelsi á pólitísku, efnahagslegu, félagslegu, menningarlegu, borgaralegu eða öðru sviði. Mismunun á grundvelli fötlunar nær til hvers konar mismununar, þ.mt afneitunar á sanngjörnu húsnæði;

Með skynsamlegri aðbúnaði er átt við nauðsynlegar og viðeigandi breytingar og aðlaganir sem ekki eru lagðar á óhóflega eða óeðlilega byrði sem lagðar eru, í samræmi við þarfir í tilteknum aðstæðum, til að tryggja fötluðu fólki ánægju eða hreyfingu, á grundvelli jafnrétti við aðra, allra mannréttinda og alls grundvallarfrelsis;

Alhliða hönnun er hönnun á vörum, búnaði, forritum og þjónustu sem allir geta notað, í sem mestum mæli, án þess að þurfa aðlögun eða sérstaka hönnun. „Alhliða hönnun“ útilokar ekki hjálpartæki og fylgihluti fyrir ákveðna flokka fatlaðra þar sem þeirra er þörf.

Grein 3

Almennar meginreglur
0
(Athugasemd)x

Meginreglur þessa samnings eru:

(a) Virðing fyrir eðlislægri reisn, sjálfstæði einstaklinga, þar með talið frelsi til að velja sjálfur og sjálfstæði einstaklinga;

b) Jafnræði;

c) Full og árangursrík þátttaka og þátttaka í samfélaginu;

d) Virðing fyrir ágreiningi og viðurkenningu fatlaðs fólks sem hluta af fjölbreytileika mannkyns og mannúð;

e) Jöfnun tækifæra;

f) Aðgengi;

g) Jafnrétti karla og kvenna;

(h) Virðing fyrir þróun getu barna með fötlun og virðingu fyrir rétti barna með fötlun til að varðveita sjálfsmynd þeirra.

Grein 4

Almennar skuldbindingar
0
(Athugasemd)x

Aðildarríki skuldbinda sig til að ábyrgjast og stuðla að því að allir fatlaðir njóti allra mannréttinda og grundvallarfrelsis án mismununar af neinu tagi á grundvelli fötlunar. Í þessu skyni skuldbinda þeir sig til að:

a) Samþykkja allar viðeigandi löggjafar-, stjórnsýslu- eða aðrar ráðstafanir til að framfylgja þeim réttindum sem viðurkennd eru í þessum samningi;

(b) grípa til allra viðeigandi ráðstafana, þar með talin löggjafarráðstafanir, til að breyta, fella úr gildi eða afnema lög, reglur, siði og venjur sem eru tilefni mismununar gagnvart fötluðu fólki;

(c) Taka tillit til verndar og kynningar á mannréttindum fatlaðra í öllum stefnum og áætlunum;

d) að forðast allar athafnir og athafnir sem eru ósamrýmanlegar þessum samningi og tryggja að opinber yfirvöld og stofnanir starfi í samræmi við þennan samning;

e) Gera allar viðeigandi ráðstafanir til að útrýma mismunun vegna fötlunar sem einstaklingur, stofnun eða einkafyrirtæki stundar;

f) Taka að sér eða hvetja til rannsókna og þróunar á vörum, þjónustu, búnaði og aðstöðu með alhliða hönnun, eins og skilgreint er í 2. grein þessarar samþykktar, sem ætti að krefjast lágmarks mögulegrar aðlögunar og gjöld til að mæta sérstökum þörfum fatlaðs fólks, hvetja til framboðs og notkunar slíkra vara, þjónustu, búnaðar og aðstöðu og hvetja til þess að alhliða hönnun verði tekin upp í þróun staðla og leiðbeininga;

g) Tek að eða hvetja til rannsókna og þróunar og hvetja til þess að bjóða og nota nýja tækni - þ.m.t. 'aðstoð - aðlöguð að fötluðu fólki, með áherslu á tækni á viðráðanlegu verði;

h) Veita fötluðu fólki aðgengilegar upplýsingar um hreyfihjálpartæki, tæki og fylgihluti og hjálpartæki, þar með talin nýja tækni, svo og annars konar aðstoð, stoðþjónustu og búnað;

i) Hvetja til þjálfunar í þeim réttindum sem viðurkennd eru í þessum sáttmála fyrir fagfólk og starfsfólk sem vinnur með fötluðu fólki til að bæta framboð hjálpartækja og þjónustu sem þessi réttindi tryggja.

2. Ef um er að ræða efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi skuldbindur hvert aðildarríki sig til, að hámarki þær auðlindir sem það hefur yfir að ráða og, ef nauðsyn krefur, innan ramma alþjóðlegrar samvinnu, með það í huga tryggja smám saman að fullu þessi réttindi, með fyrirvara um þær skuldbindingar sem settar eru fram í þessum samningi og eiga strax við samkvæmt alþjóðalögum.

3. Við þróun og framkvæmd laga og stefna sem samþykktar eru við framkvæmd þessa samnings, sem og við samþykkt allra ákvarðana um málefni fatlaðs fólks, skulu aðildarríki hafa náið samráð og taka virkan þátt í þessu fólki, þar á meðal fötluðum börnum, í gegnum samtökin sem eru fulltrúar þess.

4. Ekkert af ákvæðum þessa samnings hefur áhrif á ákvæði sem eru hagstæðari fyrir réttindi fatlaðs fólks sem kunna að koma fram í löggjöf aðildarríkis eða í alþjóðalögum sem gilda um það ríki. Engin takmörkun eða undanþága frá mannréttindum og grundvallarfrelsi sem viðurkennt er eða er í gildi í aðildarríki að þessum samningi í krafti laga, sáttmála, reglugerða eða venja, með þeim formerkjum að þetta Samningurinn viðurkennir ekki þessi réttindi og frelsi eða viðurkennir þau í minna mæli.

5. Ákvæði þessa samnings skulu gilda án takmarkana eða undantekninga um allar einingar sambandsríkjanna.

Grein 5

Jafnrétti og jafnræði
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki viðurkenna að allir einstaklingar eru jafnir fyrir og undir lögunum og eiga án nokkurrar mismununar jafnan vernd og jafnan ávinning laganna.

2. Aðildarríki skulu banna alla mismunun vegna fötlunar og tryggja fötluðu fólki jafna og árangursríka lögvernd gegn hverri mismunun, hver sem grundvöllur hennar er.

3. Í því skyni að stuðla að jafnrétti og útrýma mismunun skulu aðildarríki gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að skynsamlegt aðbúnaður sé gerður.

4. Sérstakar ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að flýta fyrir eða tryggja raunverulegt jafnrétti fatlaðra eru ekki mismunun í skilningi þessa samnings.

Grein 6

Konur með fötlun
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki viðurkenna að konur og stúlkur með fötlun verða fyrir margvíslegri mismunun og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera þeim kleift að njóta að fullu og á jafnréttisgrundvelli öllum mannréttindum og öllum mannréttindum. grundvallarfrelsi.

2. Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja fullan þroska, kynningu og valdeflingu kvenna til að tryggja þeim nýtingu og njóta mannréttinda og grundvallarfrelsis sem sett eru fram í samningi þessum.

Grein 7

Fötluð börn
1
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að fötluð börn njóti fullrar mannréttinda og grundvallarfrelsis til jafns við önnur börn.

2. Í öllum ákvörðunum sem varða fötluð börn verður það að vera barninu fyrir bestu.

3. Aðildarríki skulu sjá til þess að barn með fötlun, á jafnréttisgrundvelli og önnur börn, hafi rétt til að láta frjálslega í ljós álit sitt á hverju því sem varðar það, þar sem sjónarmið barnsins eru höfð að leiðarljósi. með hliðsjón af aldri hans og þroska og að fá til að nýta sér þennan rétt aðstoð aðlöguð fötlun hans og aldri.

Grein 8

næming
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki skuldbinda sig til að gera tafarlausar, árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir til að:

(a) Auka vitund um allt samfélagið, þar með talið á fjölskyldustigi, um stöðu fatlaðra og stuðla að virðingu fyrir réttindum og reisn fatlaðra;

(b) til að berjast gegn staðalímyndum, fordómum og hættulegum venjum varðandi einstaklinga með fötlun, þ.m.t. sem tengjast kyni og aldri, á öllum sviðum;

c) Auka vitund um getu og framlag fatlaðs fólks.

2. Sem hluti af þeim ráðstöfunum sem þeir grípa til í þessu skyni, eru aðildarríki:

a) Hleyptu af stokkunum og efndu til árangursríkra vitundarherferða með það fyrir augum að:

i) Stuðla að móttækilegri afstöðu til réttinda fatlaðra;

(ii) Stuðla að jákvæðri skynjun á fötluðu fólki og meiri félagslegri vitund gagnvart því;

iii) Stuðla að viðurkenningu á færni, kostum og getu fatlaðs fólks og framlagi þeirra til starfsumhverfis þess og vinnumarkaðar;

(b) Hvetja á öllum stigum menntakerfisins, sérstaklega meðal allra barna frá unga aldri, um afstöðu til virðingar fyrir réttindum fatlaðra;

(c) Hvet alla fjölmiðla til að lýsa fötluðu fólki í ljósi í samræmi við tilgang þessa samnings;

(d) Hvetja til skipulagningar þjálfunaráætlana til vitundar um einstaklinga með fötlun og réttindi fatlaðs fólks.

Grein 9

aðgengi
0
(Athugasemd)x

1. Til að gera fötluðu fólki kleift að lifa sjálfstætt og taka fullan þátt í öllum þáttum lífsins skulu aðildarríki gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja, á grundvelli jafnréttis við aðra, aðgang að líkamlegt umhverfi, samgöngur, upplýsingar og samskipti, þar með talin upplýsinga- og samskiptakerfi og tækni, og annar búnaður og þjónusta opin eða veitt almenningi, bæði í þéttbýli en dreifbýli. Þessar ráðstafanir, sem fela í sér að bera kennsl á og útrýma hindrunum og hindrunum fyrir aðgengi, eiga meðal annars við:

(a) Byggingar, vegir, flutningar og annar búnaður innanhúss eða utan, þar með talinn skólar, húsnæði, læknisaðstaða og vinnustaðir;

(b) Upplýsingar, samskipti og önnur þjónusta, þar með talin rafræn þjónusta og neyðarþjónusta.

2. Aðildarríki skulu einnig gera viðeigandi ráðstafanir til að:

(a) Þróa og auglýsa lágmarks innlenda staðla og leiðbeiningar um aðgengi aðstöðu og þjónustu sem er opin eða veitt almenningi og fylgist með beitingu þessara staðla og leiðbeininga;

b) Tryggja að einkasamtök sem bjóða aðstöðu eða þjónustu sem er opin eða veitt almenningi taki tillit til allra þátta aðgengis fyrir fatlaða;

(c) Veita viðeigandi aðilum fræðslu um aðgangsmál sem snúa að fötluðu fólki;

(d) útvega í byggingum og annarri aðstöðu sem er opin almenningi fyrir skilti í blindraletri og á auðlesanlegum formum;

e) Bjóða upp á form af aðstoð manna og dýra og þjónustu sáttasemjara, einkum leiðsögumanna, lesenda og faglega táknmálstúlka, í því skyni að auðvelda aðgang að byggingum og annarri aðstöðu sem er opinn almenningi;

f) Stuðla að annarri viðeigandi aðstoð og stuðningi við fatlaða til að tryggja aðgang þeirra að upplýsingum;

(g) Stuðla að aðgangi fatlaðra að nýjum upplýsinga- og samskiptakerfum og tækni, þar með talið internetinu;

(h) Stuðla að rannsókn, þróun, framleiðslu og miðlun upplýsinga- og samskiptakerfa og tækni á frumstigi til að tryggja aðgengi þeirra með lágmarkskostnaði.

Grein 10

Réttur til lífs
0
(Athugasemd)x

Aðildarríki árétta að rétturinn til lífs felist í manneskjunni og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að fatlaðir njóti hans á áhrifaríkan hátt, á grundvelli jafnréttis við aðra.

Grein 11

Aðstæður í hættu og neyðarástandi vegna mannúðar
0
(Athugasemd)x

Aðildarríki skulu gera, í samræmi við skyldur sínar samkvæmt alþjóðalögum, þar með talið alþjóðlegum mannúðarlögum og alþjóðlegum mannréttindalögum, allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja vernd og öryggi fatlaðra í aðstæðum áhættu, þar með talin vopnuð átök, mannúðarkreppur og náttúruhamfarir.

Grein 12

Viðurkenning á lögpersónu við jöfn skilyrði
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki árétta að fatlað fólk eigi rétt á viðurkenningu hvar sem er lögaðili.

2. Aðildarríki viðurkenna að fatlaðir einstaklingar njóta lögræðis á öllum sviðum, til jafns við aðra.

3. Aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að veita fötluðu fólki aðgang að þeim stuðningi sem það gæti þurft til að nýta sér lögmætisgetu.

4. Aðildarríki skulu sjá til þess að ráðstöfunum er lúta að því að nýta lögræði sé fylgt viðeigandi og árangursríkri ábyrgð til að koma í veg fyrir misnotkun, í samræmi við alþjóðleg mannréttindalög. Þessar ábyrgðir verða að tryggja að ráðstafanir sem lúta að því að beita lögmætri virðingu fyrir réttindum, óskum og óskum hins skráða, séu lausar við hagsmunaárekstra og leiði ekki til óþarfa áhrifa. í réttu hlutfalli við og aðlagað aðstæðum hlutaðeigandi, sækja um í sem skemmstan tíma og sæta reglubundinni endurskoðun af lögbærum, óháðum og hlutlausum aðila eða dómstólum. Þessar ábyrgðir verða einnig að vera í réttu hlutfalli við það að hve miklu leyti ráðstafanir sem ætlað er að auðvelda beitingu lögmætra áhrifa hafa áhrif á réttindi og hagsmuni hins skráða.

5. Með fyrirvara um ákvæði þessarar greinar skulu aðildarríki gera allar viðeigandi og árangursríkar ráðstafanir til að tryggja rétt fatlaðs fólks, til jafns við aðra, til að eiga eða erfa eignir. að hafa stjórn á fjármálum sínum og hafa aðgang að sömu kjörum og annað fólk að bankalánum, veðlánum og annars konar fjárhagslegu lánsfé; þeir sjá til þess að fatlaðir séu ekki handahófskenndir eignum sínum.

Grein 13

Aðgangur að réttlæti
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki skulu tryggja skilvirkan aðgang fatlaðs fólks að réttarhöldum, á jafnréttisgrundvelli og aðrir, þ.m.t. auðvelda skilvirka þátttöku þeirra, beint eða óbeint, einkum sem vitni, í allri málsmeðferð, þar með talið á rannsóknarstigi og öðrum frumstigum.

2. Til að hjálpa til við að tryggja fötluðum einstaklingum virkan aðgang að fötlun skulu aðildarríki stuðla að viðeigandi þjálfun fyrir starfsfólk sem tekur þátt í stjórnsýslu dómsmála, þar með talið starfsmenn lögreglu og starfsmenn fangelsa.

Grein 14

Frelsi og öryggi viðkomandi
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki skulu sjá til þess að fatlaðir einstaklingar, til jafns við aðra:

(a) Njóttu réttarins til frelsis og öryggis einstaklinga;

(b) Ekki vera svipt frelsi sínu með ólögmætum eða handahófskenndum hætti; þeir tryggja einnig að öll frelsissvipting sé í samræmi við lög og að í engu tilviki sé til staðar forgjöf réttlætir frelsissviptingu.

2. Aðildarríki skulu sjá til þess að fatlaðir einstaklingar, ef þeir eru sviptir frelsi sínu í kjölfar nokkurrar málsmeðferðar, eiga rétt á jafnréttisgrundvelli og aðrir að fá ábyrgðina sem lögin veita. alþjóðlegum mannréttindalögum og eru meðhöndlaðir í samræmi við tilgang og meginreglur samnings þessa, þar á meðal í þágu sanngjarnrar aðbúnaðar.

Grein 15

Réttur til að sæta ekki pyntingum eða grimmri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu
0
(Athugasemd)x

1. Enginn má sæta pyntingum eða grimmri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Sérstaklega er bannað að lúta manni án ókeypis samþykkis þess til læknisfræðilegra eða vísindalegra tilrauna.

2. Aðildarríki skulu gera allar löggjafar-, stjórnsýslu-, dóms- og aðrar árangursríkar ráðstafanir til að koma í veg fyrir, á jafnréttisgrundvelli og aðrir, að fatlaðir verði fyrir pyndingum eða grimmri, ómannúðlegri meðferð eða refsingu. eða niðrandi.

Grein 16

Réttur til að sæta ekki ofbeldi, ofbeldi og misnotkun.
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki skulu gera allar lagasetningarlegar, stjórnsýslulegar, félagslegar, menntunarlegar og aðrar viðeigandi ráðstafanir til að vernda fatlað fólk, heima og erlendis, gegn hvers kyns nýtingu, ofbeldi og misnotkun, þ.m.t. kynbundnir þættir.

2. Aðildarríki skulu einnig gera allar viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir hvers kyns nýtingu, ofbeldi og misnotkun með því að tryggja sérstaklega fötluðu fólki, fjölskyldum þeirra og umönnunaraðilum, viðeigandi aðstoð og stuðning aðlagaðan kyn og aldur, þar með talið að veita þeim upplýsingar og fræðsluþjónustu um hvernig eigi að forðast, viðurkenna og tilkynna tilvik um nýtingu, ofbeldi og misnotkun. Aðildarríki skulu sjá til þess að verndarþjónusta taki mið af aldri, kyni og fötlun viðkomandi einstaklinga.

3. Til að koma í veg fyrir hvers kyns nýtingu, ofbeldi og misnotkun skulu aðildarríki sjá til þess að óháð yfirvöld hafi í raun eftirlit með allri aðstöðu og forritum fyrir fatlaða.

4. Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að auðvelda líkamlegan, hugrænan og sálrænan bata, endurhæfingu og félagslega aðlögun einstaklinga með fötlun sem hafa verið fórnarlömb hagnýtingar, ofbeldis eða illrar meðferðar í allri sinni mynd, einkum með því að veita útvegun þeirra á verndarþjónustu. Bati og enduraðlögun á sér stað í umhverfi sem stuðlar að heilsu, vellíðan, sjálfsvirðingu, reisn og sjálfræði viðkomandi og tekur mið af þörfum sem sérstaklega tengjast kyni og aldri .

5. Aðildarríki skulu koma á fót skilvirkri löggjöf og stefnu, þar með talin löggjöf og stefnumörkun sem beinist að konum og börnum, sem tryggja að greint sé frá tilfellum um nýtingu, ofbeldi og misnotkun á einstaklingum með fötlun. , eru rannsökuð og, þar sem við á, leiða til saksóknar.

Grein 17

Vernd persónulegs heiðarleika
0
(Athugasemd)x

Allir með fötlun eiga rétt á að bera virðingu fyrir líkamlegum og andlegum heilindum sínum á grundvelli jafnréttis við aðra.

Grein 18

Réttur til frjálsrar hreyfingar og þjóðernis
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki skulu viðurkenna fyrir fötluðu fólki, til jafns við aðra, réttinn til frjálsrar förar, réttinn til að velja frjálst búsetu og réttinn til ríkisfangs, og sérstaklega sjá til þess að einstaklingar fatlaðir:

(a) Hafa rétt til að öðlast ríkisfang og breyta þjóðerni og vera ekki svipt þjóðerni að vild eða vegna fötlunar;

b) Eru ekki sviptir vegna fötlunar sinnar getu til að afla, eiga og nota skjöl sem staðfesta þjóðerni sitt eða önnur persónuskilríki eða geta notað viðeigandi málsmeðferð, svo sem lögfræðilega málsmeðferð innflytjendamál, sem getur verið nauðsynlegt til að auðvelda beitingu réttarins til frjálsrar hreyfingar;

c) Hafa rétt til að yfirgefa hvaða land sem er, þar á meðal landið sitt;

d) Ekki vera svipt, geðþótta eða vegna fötlunar sinnar, réttinn til að koma inn í eigið land.

2. Fötluð börn eru skráð um leið og þau fæðast og eiga rétt á nafni, rétti til að öðlast ríkisfang og, eins og kostur er, réttinn til að þekkja foreldra sína og alast upp af þeim. .

Grein 19

Lifandi sjálfræði og þátttaka í samfélaginu
0
(Athugasemd)x

Aðildarríki að þessum samningi viðurkenna rétt allra fatlaðra til að lifa í samfélaginu, með sama valfrelsi og aðrir, og grípa til áhrifaríkra og viðeigandi ráðstafana til að auðvelda einstaklingum með fötlun að njóta þessa réttar að fullu. sem og full aðlögun þeirra og þátttaka í samfélaginu, einkum með því að tryggja að:

a) Fólk með fötlun hefur möguleika á að velja, á grundvelli jafnréttis við aðra, búsetu og hvar og með hverjum það mun búa og að það sé ekki skylt að búa í tilteknu búsetuumhverfi. ;

b) Fólk með fötlun hefur aðgang að ýmsum heima- eða íbúðaþjónustu og annarri stuðnings félagslegri þjónustu, þar með talinni persónulegri aðstoð sem nauðsynleg er til að gera þeim kleift að búa í og ​​aðlagast samfélaginu og koma í veg fyrir 'þeir eru ekki einangraðir eða fórnarlömb aðgreiningar;

c) Félagsþjónusta og aðstaða fyrir almenning er gerð aðgengileg fötluðu fólki til jafns við aðra og er aðlöguð að þörfum þeirra.

Grein 20

Persónulegur hreyfanleiki
0
(Athugasemd)x

Aðildarríki skulu gera árangursríkar ráðstafanir til að tryggja persónulega hreyfigetu fatlaðra með sem mestu sjálfræði, þ.m.t.

(a) auðvelda persónulega hreyfigetu fatlaðra á þann hátt og hvenær sem þeir velja og á viðráðanlegan kostnað;

b) að auðvelda fólki með fötlun aðgang að hreyfihjálpartækjum, tækjum og fylgihlutum, hjálpartæki, tegundum aðstoðar manna eða dýra og gæðasáttasemjara, sérstaklega með því að tryggja að kostnaður þeirra sé viðráðanlegur;

(c) veita fötluðu fólki þjálfun í hreyfigetu og sérhæfðu starfsfólki sem vinnur með þeim;

d) Að hvetja samtök sem framleiða hjálpartæki, tæki og fylgihluti og hjálpartæki til að taka tillit til allra þátta hreyfanleika fatlaðs fólks.

Grein 21

Tjáningar- og skoðanafrelsi og aðgangur að upplýsingum
0
(Athugasemd)x

Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að fatlaðir geti nýtt sér rétt til tjáningar- og álitsfrelsis, þar með talið frelsi til að biðja um, fá og miðla upplýsingum og hugmyndum, á jafnréttisgrundvelli. við aðra og með því að nota hvaða samskiptamáta sem þeir kjósa að eigin vali í skilningi 2. gr. þessa samnings. Í þessu skyni, aðildarríki:

(a) Miðla upplýsingum sem ætlaðar eru almenningi til fatlaðra án tafar og án aukakostnaðar fyrir þá, á aðgengilegu sniði og með tækni sem er aðlöguð að mismunandi gerðum fötlunar;

b) samþykkja og auðvelda notkun fatlaðs fólks við opinbera málsmeðferð sína á táknmáli, blindraletri, bættum og öðrum samskiptum og öllum öðrum aðgengilegum leiðum, háttum og samskiptaformi að eigin vali;

(c) Hvet einkareknar stofnanir sem gera þjónustu aðgengilegar almenningi, þar á meðal í gegnum internetið, til að veita upplýsingar og þjónustu á formum sem eru aðgengileg fötluðu fólki og þeim til notkunar;

(d) Hvetja fjölmiðla, þar á meðal þá sem miðla upplýsingum um internetið, til að gera þjónustu sína aðgengilega fyrir fatlaða;

e) Viðurkenna og stuðla að notkun táknmáls.

Grein 22

Virðing fyrir einkalífinu
0
(Athugasemd)x

1. Enginn fatlaður einstaklingur, óháð búsetu eða búsetuumhverfi, má sæta handahófskenndum eða ólögmætum afskiptum af friðhelgi hans, fjölskyldu, heimili eða bréfaskiptum eða annars konar samskiptum eða samskiptum. ólöglegar árásir á heiður hans og orðspor. Fólk með fötlun hefur rétt til verndar lögum gegn slíkum afskiptum eða árásum.

2. Aðildarríki skulu vernda trúnað persónuupplýsinga og upplýsinga sem tengjast heilsu og endurhæfingu fatlaðs fólks á jafnréttisgrundvelli og aðrir.

Grein 23

Virðing fyrir heimili og fjölskyldu
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki skulu grípa til árangursríkra og viðeigandi ráðstafana til að útrýma mismunun gagnvart fötluðu fólki í öllum málum sem tengjast hjónabandi, fjölskyldu, foreldrahlutverki og persónulegum samböndum á grundvelli jafnrétti við aðra og tryggja að:

a) viðurkenna öllum fötluðu fólki, frá giftingaraldri, réttinn til að giftast og stofna fjölskyldu á grundvelli frítt og fulls samþykkis verðandi maka;

b) Viðurkenna að einstaklingar með fötlun eiga rétt á frjálsum og fullum þekkingu á staðreyndum um fjölda barna þeirra og bil fæðinga, svo og rétt til að fá aðgang, á þann hátt sem hentar aldri þeirra, að upplýsingum og fræðsla í æxlunar- og fjölskylduáætlun; og að þeim séu veittar nauðsynlegar leiðir til að nýta sér þessi réttindi;

c) Fólk með fötlun, þar á meðal börn, heldur frjósemi sinni til jafns við aðra.

2. Aðildarríki skulu tryggja réttindi og skyldur fatlaðra í forsjármálum, forsjá, forsjá og ættleiðingu barna eða sambærilegra stofnana, þar sem slíkar stofnanir eru til í landslögum; í öllum tilvikum eru það sem eru hagsmunir barnsins aðalatriðið. Aðildarríki veita fötluðu fólki viðeigandi aðstoð við að sinna foreldraskyldu sinni.

3. Aðildarríki skulu sjá til þess að fötluð börn hafi jafnan rétt í fjölskyldulífi sínu. Til að nýta sér þessi réttindi og til að koma í veg fyrir að fötluðum börnum sé hulið, yfirgefið, vanrækt og aðskilnað skuldbinda þau sig aðildarríki til að sjá fötluðum börnum fyrir og fjölskyldur þeirra á frumstigi. , fjölbreytt úrval upplýsinga og þjónustu, þar með talin stoðþjónusta.

4. Aðildarríki skulu sjá til þess að ekkert barn sé aðskilið frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra, nema lögbær yfirvöld, sem sæta dómsmeðferð, ákveði, í samræmi við gildandi lög og málsmeðferð, að slíkur aðskilnaður er nauðsynlegur í þágu barnsins. Undir engum kringumstæðum ætti að skilja barn frá foreldrum sínum vegna forgjafar þess eða forgjafar annars eða beggja foreldra.

5. Aðildarríki skuldbinda sig, þar sem nánasta fjölskylda getur ekki sinnt fötluðu barni, að leggja sig alla fram um að tryggja stórfjölskyldunni umönnun barnsins og ef þetta er ekki mögulegt, í fjölskyldulegu umhverfi innan samfélagsins.

Grein 24

menntun
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki viðurkenna rétt fatlaðs fólks til náms. Í því augnamiði að tryggja að nýta þennan rétt án mismununar og á grundvelli jafnra tækifæra skulu aðildarríkin sjá til þess að menntakerfið sjái fyrir skólasamþættingu á öllum stigum og tilboðum, um allt lífsins, menntunarmöguleikar sem miða að:

(a) Full þróun mannlegra möguleika og tilfinningu virðingar og sjálfsvirðingar, svo og eflingu virðingar fyrir mannréttindum, grundvallarfrelsi og fjölbreytileika manna;

(b) þróun persónuleika fatlaðra, hæfileika þeirra og sköpunargáfu, svo og andlega og líkamlega getu, að fullu mögulegu;

c) Árangursrík þátttaka fatlaðra í frjálsu samfélagi.

2. Til að nýta sér þennan rétt skulu aðildarríki sjá til þess að:

a) Fólk með fötlun er ekki undanskilið, á grundvelli fötlunar sinnar, frá almenna menntakerfinu og að fötluð börn eru ekki undanskilin, á grundvelli fötlunar sinnar, ókeypis og skyldunámi í grunnskóla eða framhaldsskólanám;

(b) Fólk með fötlun getur, á jafnréttisgrundvelli og aðrir, haft aðgang að samfélaginu þar sem það býr að grunnskólamenntun og framhaldsskólanámi án aðgreiningar;

c) Sanngjarnt húsnæði er gert í samræmi við þarfir hvers og eins;

d) Einstaklingar með fötlun njóta, innan almenna menntakerfisins, stuðnings sem er nauðsynlegur til að auðvelda árangursríka menntun þeirra;

e) Árangursríkar einstaklingsmiðaðar stuðningsaðgerðir eru gerðar í umhverfi sem hámarka námsframvindu og félagsmótun, í samræmi við markmið um aðlögun að fullu.

3. Aðildarríki veita fötluðu fólki tækifæri til að öðlast nauðsynlega hagnýta og félagslega færni til að auðvelda fulla og jafna þátttöku í menntakerfinu og í lífi samfélagsins. Í þessu skyni skulu aðildarríki gera viðeigandi ráðstafanir, þ.m.t.

a) Auðveldaðu nám á blindraletri, aðlagaðri ritun og bættum og öðrum leiðum, samskiptaaðferðum, þróun leiðsagnar- og hreyfifærni, auk stuðnings og leiðbeiningar jafningja;

b) Auðvelda nám táknmáls og efla málvitund heyrnarlausra;

c) Tryggja að blindir, heyrnarlausir eða heyrnarlausir - sérstaklega börn - fái fræðslu í tungumálinu og með þeim samskiptamáta og leiðum sem henta hverjum og einum best, umhverfi sem hámarka námsframvindu og félagsmótun.

4. Til að auðvelda nýtingu þessa réttar skulu aðildarríki gera viðeigandi ráðstafanir til að ráða kennara, þar á meðal kennara með fötlun, sem eru hæfir á táknmáli eða blindraletri og þjálfa fræðslufulltrúa og starfsfólk í öll stig. Þessi þjálfun felur í sér vitund um fötlun og notkun bættra og annarra leiða, leiða og tegunda samskipta og kennsluaðferða og efna sem eru aðlagaðar fötluðu fólki.

5. Aðildarríki skulu sjá til þess að fatlaðir hafi aðgang, án mismununar og til jafns við aðra, að almennri háskólamenntun, iðnnámi, fullorðinsfræðslu og myndunin heldur áfram. Í þessu skyni skulu þeir sjá til þess að skynsamlegt húsnæði sé gert í þágu fatlaðra.

Grein 25

Sante
0
(Athugasemd)x

Aðildarríki viðurkenna að fatlaðir eiga rétt á að njóta sem mestrar heilsufarsstöðu án mismununar á grundvelli fötlunar. Þeir grípa til allra viðeigandi ráðstafana til að tryggja aðgengi þeirra að kynbundinni heilbrigðisþjónustu, þar á meðal endurhæfingarþjónustu. Sérstaklega, aðildarríki:

(a) Veita einstaklingum með fötlun heilbrigðisþjónustu ókeypis eða á viðráðanlegu verði sem nær yfir sama svið og eru í sömu gæðum og í boði fyrir aðra einstaklinga, þar með talin kynlífs- og æxlunarheilbrigðisþjónusta og lýðheilsuáætlanir sem byggðar eru á samfélaginu;

b) Veita fötluðu fólki þá heilbrigðisþjónustu sem það þarfnast sérstaklega vegna fötlunar sinnar, þar með talin snemma uppgötvunarþjónusta og, þar sem við á, snemmtæk íhlutun og þjónusta til að draga úr eins mikið og mögulegt er eða til að koma í veg fyrir nýja fötlun, sérstaklega hjá börnum og öldruðum;

(c) Veita fötluðu fólki þessa þjónustu eins nálægt byggðarlögum sínum og þar með talið á landsbyggðinni;

(d) Krafa heilbrigðisstarfsfólks um að veita fötluðu fólki sömu umönnunargæði og öðrum, þar með talið að fá ókeypis og upplýst samþykki viðkomandi fatlaðra; Í þessu skyni framkvæma aðildarríkin þjálfunarstarfsemi og gefa út siðferðilegar reglur fyrir opinbera og einkaaðila heilbrigðisgeirana til að meðal annars næmi starfsfólk fyrir mannréttindum, reisn, sjálfræði og þarfir fatlaðs fólks;

(e) Banna mismunun í tryggingageiranum gagnvart fötluðu fólki, sem verður að geta fengið sjúkratryggingu á sanngjörnum og sanngjörnum kjörum og, í löndum þar sem það er heimilt samkvæmt landslögum, líftrygging;

f) Koma í veg fyrir mismunun sem synjar um læknisþjónustu eða þjónustu eða mat eða vökva á grundvelli fötlunar.

Grein 26

Aðlögun og endurhæfing
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki skulu grípa til áhrifaríkra og viðeigandi ráðstafana, þ.m.t. gagnkvæmrar aðstoðar meðal jafnaldra, til að gera fötluðu fólki kleift að ná og viðhalda hámarks sjálfstæði og ná fullum líkamlegum, andlegum, félagslegum og faglegum möguleikum. , og til að ná fullri þátttöku og þátttöku í öllum þáttum lífsins. Í þessu skyni skipuleggja aðildarríki, efla og þróa fjölbreytta aðlögunar- og endurhæfingarþjónustu og áætlanir, sérstaklega á sviði heilbrigðis-, atvinnu-, menntunar- og félagsþjónustu, á þann hátt að þessi þjónusta og forrit:

a) Byrjaðu á fyrsta stigi og mögulegt er og byggir á þverfaglegu mati á þörfum hvers og eins og styrkleika;

b) Auðvelda þátttöku og samþættingu í samfélaginu og í öllum þáttum samfélagsins, er frjálslega samþykkt og er í boði fyrir fatlaða eins nálægt samfélagi sínu og þar með talið á landsbyggðinni.

2. Aðildarríki skulu stuðla að þróun frum- og símenntunar fyrir fagfólk og starfsfólk sem vinnur við aðlögunar- og endurhæfingarþjónustu.

3. Aðildarríki skulu stuðla að framfærslu, meðvitund og notkun hjálpartækja og tækni sem eru hönnuð fyrir fatlaða og auðvelda aðlögun og endurhæfingu.

Grein 27

Vinna og atvinna
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki skulu viðurkenna einstaklinga með fötlun, til jafns við aðra, réttinn til vinnu, þar með talinn möguleika á að afla tekna með því að vinna verk sem valið er frjálslega eða samþykkt á vinnumarkaði og í umhverfi. opið vinnuumhverfi sem stuðlar að þátttöku og er aðgengilegt fötluðu fólki. Þeir tryggja og stuðla að því að nýta sér réttinn til vinnu, þar með talið fyrir þá sem hafa öðlast fötlun við ráðningu, með því að gera viðeigandi ráðstafanir, þar með talin löggjafarráðstafanir, einkum:

a) Banna mismunun á grundvelli fötlunar í öllum málum er varða ráðningu í öllum sínum myndum, þar með talið skilyrðum um ráðningu, ráðningu og ráðningu, varðveislu í starfi, stöðuhækkun og öryggis- og heilsufar á vinnustað;

b) Vernda rétt fatlaðra til að njóta, á jafnréttisgrundvelli og annarra, réttmætra og hagstæðra vinnuskilyrða, þar með talin jöfn tækifæri og jöfn laun fyrir jöfn vinnu, öryggi og hreinlæti á vinnustað, vernd gegn áreitni og kvörtunarferlum;

(c) Tryggja að fatlaðir geti nýtt sér fagleg og réttindi stéttarfélaga til jafns við aðra;

(d) Að gera fötluðu fólki kleift að hafa árangursríkan aðgang að tækni- og starfsleiðbeiningaráætlun, að atvinnumiðlunarþjónustu og til starfs- og endurmenntunarþjónustu sem almenningi er boðið;

e) Stuðla að atvinnutækifærum og framförum einstaklinga með fötlun á vinnumarkaði, svo og aðstoð við að finna og afla sér atvinnu, við að viðhalda atvinnu og snúa aftur til vinnu. atvinnu;

(f) Stuðla að tækifærum til sjálfstæðrar atvinnurekstrar, frumkvöðlastarfsemi, skipulagningu samvinnufélaga og atvinnusköpun;

(g) Að ráða fatlað fólk í opinbera geiranum;

(h) Stuðla að ráðningu fatlaðs fólks í einkageiranum með því að innleiða viðeigandi stefnu og ráðstafanir, þar með talið, þar sem við á, jákvæðar aðgerðaáætlanir, hvata og aðrar ráðstafanir;

(i) Tryggja að skynsamlegt húsnæði sé gert á vinnustöðum fyrir fatlaða;

j) Stuðla að öflun fatlaðra á starfsreynslu á almennum vinnumarkaði;

k) Stuðla að tækni- og starfsendurhæfingu, varðveislu starfs og snúa aftur til vinnuáætlana fyrir fatlað fólk.

2. Aðildarríki skulu sjá til þess að fatlaðir séu hvorki haldnir þrælahaldi né þrældóm og að þeir séu verndaðir, til jafns við aðra, gegn nauðungarvinnu eða nauðungarvinnu.

Grein 28

Fullnægjandi lífskjör og félagsleg vernd
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki viðurkenna rétt fatlaðs fólks til fullnægjandi lífskjara fyrir sig og fjölskyldur sínar, þar með talið fullnægjandi mat, fatnað og húsnæði, og til að bæta stöðugt lífskjör sín og gera ráðstafanir viðeigandi ráðstafanir til að vernda og stuðla að því að nýta þennan rétt án mismununar á grundvelli fötlunar.

2. Aðildarríki viðurkenna rétt fatlaðra til félagslegrar verndar og til að njóta þessa réttar án mismununar á grundvelli fötlunar og skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að vernda og stuðla að því að njóta þessa réttar, þ.m.t. :

(a) Tryggja jafnt aðgengi að fötluðu fólki að öryggisvatnsþjónustu og tryggja aðgang þeirra að viðeigandi og hagkvæmri þjónustu, tækjum og fylgihlutum og öðrum hjálpartækjum sem uppfylla þær þarfir sem fötlun þeirra skapar;

(b) Tryggja að fatlaðir, einkum konur og stúlkur og aldraðir, hafi aðgang að áætlunum um félagslega vernd og fátækt;

c) Tryggja að fatlað fólk og fjölskyldur þeirra hafi, þegar það býr við fátækt, aðgang að opinberri aðstoð til að standa straum af kostnaði vegna fötlunar, sérstaklega kostnaði við að veita fullnægjandi þjálfun og sálrænan stuðning , fjárhagsaðstoð eða hvíldarþjónusta;

d) Tryggja aðgang fatlaðra að félagslegum íbúðaáætlunum;

e) Tryggja jafnan aðgang að eftirlaunaáætlunum og bótum fyrir fatlaða.

Grein 29

Þátttaka í stjórnmálalífi og opinberu lífi
0
(Athugasemd)x

Aðildarríki skulu tryggja fötluðu fólki að njóta pólitískra réttinda og möguleika á að nýta þau til jafns við aðra og skuldbinda sig til:

(a) Að tryggja að fatlaðir geti tekið virkan og fullan þátt í pólitísku og opinberu lífi til jafns við aðra, annað hvort beint eða með frjálsum völdum fulltrúa, einkum að þeir hafi rétt og möguleika á að kjósa og verða kosnir og til þess eru aðildarríkin, meðal annars:

i) Tryggja að kosningaferli, búnaður og efni séu viðeigandi, aðgengileg og auðskilin og notuð;

ii) Vernda rétt fatlaðra til að greiða atkvæði með leynilegri atkvæðagreiðslu og án ógnunar í almennum kosningum og þjóðaratkvæðagreiðslum, til að gefa kost á sér og gegna í raun embætti og gegna opinberum störfum á öllum stigum staðhæfa og auðvelda notkun hjálpartækni og nýrrar tækni, þar sem það á við;

iii) Tryggja frjálsa tjáningu á vilja fatlaðs fólks sem kjósendur og í því skyni ef nauðsyn krefur, og að beiðni þeirra, leyfa þeim að fá aðstoð af einstaklingi að eigin vali til að kjósa;

(b) Að stuðla með virkum hætti að umhverfi þar sem fatlaðir geta tekið virkan og fullan þátt í framkvæmd opinberra mála, án mismununar og til jafns við aðra, og hvatt til þátttöku þeirra í opinberum málum, þ.m.t. hlutdrægni:

(i) þátttaka þeirra í frjálsum félagasamtökum og samtökum sem hafa áhuga á almenningi og stjórnmálalífi í landinu og þátttöku þeirra í starfsemi og stjórnun stjórnmálaflokka;

ii) Stofnun samtaka fatlaðs fólks til að vera fulltrúi þeirra á alþjóðlegum, landsvísu, svæðisbundnum og staðbundnum vettvangi og aðild að þessum samtökum.

Grein 30

Þátttaka í menningar- og tómstundalífi, tómstundum og íþróttum
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki viðurkenna rétt fatlaðra til að taka þátt í menningarlífi til jafns við aðra og gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að þeir:

a) Hafa aðgang að menningarvörum á aðgengilegu sniði;

(b) hafa aðgang að sjónvarpsþáttum, kvikmyndum, leikritum og annarri menningarstarfsemi á aðgengilegu sniði;

c) Hafa aðgang að stöðum menningarstarfsemi svo sem leikhúsum, söfnum, kvikmyndahúsum, bókasöfnum og ferðaþjónustu og, eins og kostur er, að minjum og stöðum sem eru mikilvægar fyrir þjóðmenningu.

2. Aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að gera fötluðu fólki kleift að þróa og átta sig á skapandi, listrænum og vitsmunalegum möguleikum, ekki aðeins í eigin þágu, heldur einnig til auðgunar samfélagsins.

3. Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir, í samræmi við alþjóðalög, til að tryggja að lög sem vernda hugverkaréttindi séu ekki óeðlileg eða mismununarhindrun fyrir aðgang fatlaðs fólks að menningarvörum.

4. Fólk með fötlun hefur rétt, til jafns við aðra, á viðurkenningu og stuðningi við sérstaka menningarlega og málræna sjálfsmynd sína, þar með talin táknmál og heyrnarlausa menningu.

5. Til að gera fötluðu fólki kleift að taka þátt, á jafnréttisgrundvelli og aðrir, í afþreyingu, tómstundum og íþróttastarfi, skulu aðildarríki gera viðeigandi ráðstafanir til að:

(a) Hvetja til og stuðla að því, að því marki sem unnt er, fötluðu fólki í venjulegri íþróttaiðkun á öllum stigum;

(b) Tryggja að fatlaðir hafi tækifæri til að skipuleggja, þróa og taka þátt í íþrótta- og tómstundastarfsemi sem er sértæk fyrir þá og í því skyni að hvetja til að gera þeim aðgengilegt á grundvelli grundvöllur jafnréttis við aðra, leið til þjálfunar, þjálfunar og viðeigandi úrræða;

(c) Tryggja að fatlaðir hafi aðgang að stöðum þar sem íþrótta-, tómstunda- og ferðamannastarf fer fram;

(d) Tryggja að fötluð börn geti tekið þátt, á jafnréttisgrundvelli og önnur börn, í leik, afþreyingu, tómstundum og íþróttum, þar með talið í skólakerfinu;

(e) Tryggja að fatlaðir hafi aðgang að þjónustu einstaklinga og stofnana sem sjá um skipulagningu afþreyingar, ferðaþjónustu og tómstunda og íþróttastarfsemi.

Grein 31

Tölfræði og gagnasöfnun
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki skuldbinda sig til að safna viðeigandi upplýsingum, þar á meðal tölfræðilegum gögnum og rannsóknarniðurstöðum, sem gera þeim kleift að móta og framkvæma stefnu sem miðar að því að framfylgja þessum samningi. Aðferðir til að safna og geyma þessar upplýsingar virða:

a) Lagalegar ábyrgðir, þar með taldar þær sem stafa af persónuverndarlöggjöf, til að tryggja trúnað og virðingu fyrir friðhelgi einstaklinga með fötlun;

b) Alþjóðlega viðurkenndir staðlar til verndar mannréttindum og grundvallarfrelsi og siðferðisreglum sem varða söfnun og notkun tölfræði.

2. Upplýsingum sem safnað er í samræmi við þessa grein skal sundurliðað, eftir því sem við á, og nota til að meta frammistöðu aðildarríkja við að uppfylla skyldur sínar samkvæmt samningi þessum og til að bera kennsl á og fjarlægja hindranir sem upp koma. fatlað fólk við nýtingu réttinda sinna.

3. Aðildarríki bera ábyrgð á miðlun þessara tölfræði og tryggja að hún sé aðgengileg fötluðu fólki og öðrum einstaklingum.

Grein 32

Alþjóðlegt samstarf
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki viðurkenna mikilvægi alþjóðlegrar samvinnu og kynningu þess, til stuðnings viðleitni á landsvísu til að ná markmiði og tilgangi þessa samnings, og gera viðeigandi og árangursríkar ráðstafanir. hvað þetta varðar, sín á milli og, þar sem við á, í samvinnu við lögbær alþjóðleg og svæðisbundin samtök og borgaralegt samfélag, einkum samtök fatlaðs fólks. Sérstaklega geta þeir gert ráðstafanir sem ætlað er að:

(a) Tryggja að alþjóðlegt samstarf - þar með talið alþjóðlegt þróunaráætlun - taki mið af og sé aðgengilegt fyrir fatlaða;

(b) auðvelda og styðja við uppbyggingu getu, þar með talið með því að skiptast á og miðla upplýsingum, reynslu, þjálfunaráætlunum og bestu starfsvenjum;

(c) til að auðvelda samvinnu vegna rannsókna og aðgangs að vísinda- og tækniþekkingu;

(d) Veita tæknilega og efnahagslega aðstoð, eftir því sem við á, meðal annars með því að auðvelda öflun og samnýtingu aðgangs og hjálpartækni og með tækniflutningum.

2. Ákvæði þessarar greinar eru með fyrirvara um skyldu hvers aðildarríkis til að uppfylla skyldur sínar samkvæmt þessum samningi.

Grein 33

Innlend umsókn og eftirlit
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki skulu tilnefna, í samræmi við stjórnkerfi sitt, einn eða fleiri snertipunkta vegna mála sem tengjast beitingu þessa samnings og íhuga að búa til eða tilnefna, innan stjórnsýslu sinnar, samhæfingarfyrirkomulag. ábyrgur fyrir því að auðvelda aðgerðir sem tengjast þessu forriti í mismunandi geirum og á mismunandi stigum.

2. Aðildarríki, í samræmi við stjórnsýslu- og réttarkerfi sín, viðhalda, styrkja, tilnefna eða koma á innra stigi fyrirkomulagi, þar með talið einu eða fleiri sjálfstæðum aðferðum, eftir því sem við á, til kynningar, verndar og eftirlit með beitingu þessa samnings. Við tilnefningu eða stofnun slíks kerfis taka þau mið af þeim meginreglum sem gilda um stöðu og starfsemi innlendra stofnana til verndar og eflingu mannréttinda.

3. Borgaralegt samfélag - einkum fatlað fólk og samtökin sem eru fulltrúar þeirra - taka þátt og taka fullan þátt í eftirlitsaðgerðinni.

Grein 34

Nefnd um réttindi fatlaðs fólks
0
(Athugasemd)x

1. Hér með er komið á fót nefnd um réttindi fatlaðs fólks (hér eftir nefnd „nefndin“) sem skal gegna þeim störfum sem skilgreind eru hér að neðan.

2. Nefndin skal skipuð tólf sérfræðingum við gildistöku samnings þessa. Eftir sextíu fullgildingar til viðbótar og aðild að samningnum bætast sex fulltrúar í nefndina sem mun þá ná hámarkssamsetningu með átján þingmönnum.

3. Nefndarmenn þjóna í eigin persónu og eru persónur með mikið siðferðilegt vald sem geta sýnt fram á viðurkennda hæfni og reynslu á því sviði sem samningur þessi tekur til. Aðildarríkjum er boðið að tilnefna frambjóðendur sína til að taka tilhlýðilegt tillit til ákvæðis 3. mgr. 4. gr. Samnings þessa.

4. Nefndarmenn skulu kosnir af aðildarríkjum með hliðsjón af meginreglum um réttláta landfræðilega dreifingu, framsetningu mismunandi menningarheima og helstu réttarkerfa, jafnvægis kynningu kynjanna og þátttöku sérfræðinga með fötlun.

5. Nefndarmenn skulu kosnir með leynilegri atkvæðagreiðslu af lista yfir frambjóðendur sem tilnefndir eru af aðildarríkjum úr ríkisborgurum sínum á fundum ráðstefnu aðildarríkjanna. Á þessum fundum, þar sem ályktun er tveir þriðju hlutar aðildarríkjanna, skal kjósa þá frambjóðendur sem fá flest atkvæði og hreinn meirihluta atkvæða fulltrúa þeirra aðildarríkja sem eru viðstaddir og greiða atkvæði til nefndarmanna.

6. Fyrstu kosningarnar fara fram innan sex mánaða frá gildistökudegi þessa samnings. Að minnsta kosti fjórum mánuðum fyrir dagsetningu hverrar kosningar skal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna bjóða aðildarríkjum skriflega að tilnefna frambjóðendur sína innan tveggja mánaða. Framkvæmdastjórinn skal síðan semja stafrófsröð yfir þá frambjóðendur sem tilnefndir eru þannig og tilgreina þau aðildarríki sem tilnefndu þá og koma þeim á framfæri við aðildarríki samnings þessa.

7. Nefndarmenn eru kosnir til fjögurra ára. Þeir geta einu sinni kosið aftur. Kjörtímabili sex þingmanna sem kosnir voru í fyrstu kosningum lýkur eftir tvö ár; strax eftir fyrstu kosningar skal nöfn þessara sex félaga draga með hlutkesti af formanni fundarins sem um getur í 5. mgr. þessarar greinar.

8. Kosning sex nefndarmanna til viðbótar skal fara fram með venjulegum kosningum, í samræmi við ákvæði þessarar greinar.

9. Ef félagi í nefndinni andast eða lætur af störfum, eða ef meðlimur, af einhverjum öðrum ástæðum, lýsir því yfir að hann sé ekki lengur fær um að gegna störfum sínum, skal aðildarríkið, sem hafði lagt fram framboð sitt, tilnefna annan sérfræðing með hæfnina. og uppfylla skilyrðin sem sett eru fram í viðeigandi ákvæðum þessarar greinar til að gegna því starfi sem þar er laust þar til samsvarandi umboð rennur út.

10. Nefndin samþykkir starfsreglur sínar.

11. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna skal leggja til ráðstöfunar nefndina það starfsfólk og þau efnislegu úrræði sem nauðsynleg eru til að hún geti sinnt þeim störfum sem henni eru falin samkvæmt samningi þessum og boðar til fyrsta fundar síns. .

12. Nefndarmenn skulu fá, með samþykki allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna, starfskjör frá auðlindum Sameinuðu þjóðanna við skilyrði sem allsherjarþingið ákveður með hliðsjón af mikilvægi störf nefndarinnar.

13. Nefndarmenn skulu njóta aðstöðu, forréttinda og friðhelgi sem veitt er sérfræðingum á vegum Sameinuðu þjóðanna, eins og kveðið er á um í viðkomandi hlutum samningsins um forréttindi og friðhelgi Sameinuðu þjóðanna.

Grein 35

Skýrslur frá aðildarríkjum
0
(Athugasemd)x

1. Hvert aðildarríki skal leggja fyrir nefndina, í gegnum aðalritara Sameinuðu þjóðanna, ítarlega skýrslu um þær ráðstafanir sem það hefur gert til að uppfylla skyldur sínar samkvæmt samningi þessum og um framfarir í þessum efnum, innan tveggja ára frá gildistöku þessa samnings fyrir hlutaðeigandi aðildarríki.

2. Aðildarríki skila síðan viðbótarskýrslum að minnsta kosti á fjögurra ára fresti og allar aðrar skýrslur sem nefndin fer fram á.

3. Nefndin skal samþykkja leiðbeiningar um innihald skýrslna, eftir því sem við á.

4. Aðildarríki sem hafa skilað ítarlegri frumskýrslu til nefndarinnar þurfa ekki að endurtaka upplýsingar sem þegar hafa verið gefnar í síðari skýrslum. Aðildarríkjum er boðið að útbúa skýrslur sínar í opinni og gegnsæri málsmeðferð og að teknu tilliti til ákvæðisins í 3. mgr. 4. gr. Samnings þessa.

5. Skýrslur geta bent til þátta og erfiðleika sem hafa áhrif á uppfyllingu skuldbindinga samkvæmt samningi þessum.

Grein 36

Farið yfir skýrslur
0
(Athugasemd)x

1. Hver skýrsla skal skoðuð af nefndinni, sem skal leggja fram almennar tillögur og tillögur um skýrsluna sem hún telur viðeigandi og framsenda þær til hlutaðeigandi aðildarríkis. Aðildarríki getur sent nefndinni allar upplýsingar sem hún telur gagnlegar til að bregðast við. Nefndin getur beðið aðildarríki um frekari upplýsingar sem varða beitingu þessa samnings.

2. Verði dráttur verulega á því að aðildarríki skili skýrslu, getur nefndin tilkynnt henni að henni verði fækkað til að skoða beitingu þessa samnings í því aðildarríki á grundvelli áreiðanlegra upplýsinga sem það er heimilt að ráðstafa, nema væntanleg skýrsla verði kynnt henni innan þriggja mánaða frá tilkynningu. Nefndin mun bjóða áhugasömu aðildarríki að taka þátt í þessari endurskoðun. Ef aðildarríkið bregst við með því að leggja fram skýrslu sína eiga ákvæði 1. mgr. Þessarar greinar við.

3. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna skal dreifa skýrslunum til allra aðildarríkja.

4. Aðildarríki skulu gera almenningi grein fyrir skýrslum sínum í eigin löndum og auðvelda almenningi aðgang að almennum ábendingum og tillögum sem þeir hafa gefið tilefni til.

5. Nefndin skal senda sérstofnunum, sjóðum og áætlunum Sameinuðu þjóðanna og öðrum lögbærum aðilum, ef hún telur þörf á, skýrslur aðildarríkja sem innihalda beiðni eða gefa til kynna þörf fyrir tæknilega ráðgjöf eða aðstoð, meðfylgjandi, þar sem við á, athugasemdir þess og tilmæli varðandi nefnda beiðni eða vísbendingu, svo að hægt sé að svara henni.

Grein 37

Samstarf milli aðildarríkja og nefndarinnar
0
(Athugasemd)x

1. Aðildarríki skulu vinna með nefndinni og aðstoða meðlimi hennar við að uppfylla umboð sitt.

2. Nefndin skal í samskiptum sínum við aðildarríki taka tilhlýðilega tillit til leiða til að efla landsgetu til að framkvæma samning þennan, meðal annars með alþjóðlegu samstarfi.

Grein 38

Tengsl nefndarinnar við aðrar stofnanir og stofnanir

Til að stuðla að skilvirkri beitingu þessa samnings og hvetja til alþjóðlegs samstarfs á því sviði sem hann lýtur að:

a) Sérstofnanirnar og aðrar stofnanir Sameinuðu þjóðanna eiga rétt á því að eiga fulltrúa í endurskoðun á framkvæmd ákvæða þessa samnings sem falla undir umboð þeirra. Nefndin getur boðið sérstofnunum og öðrum þeim aðilum sem hún telur viðeigandi að veita sérhæfða ráðgjöf varðandi beitingu samningsins á þeim sviðum sem falla undir umboð þeirra. Það getur boðið sérstofnunum og öðrum stofnunum Sameinuðu þjóðanna að leggja fram skýrslur um beitingu samningsins í þeim greinum sem falla undir starfssvið þeirra;

b) Við framkvæmd umboðs síns skal nefndin hafa samráð, eftir því sem hún telur viðeigandi, við aðrar viðeigandi stofnanir sem stofnaðar eru með alþjóðlegum mannréttindasáttmálum með það fyrir augum að tryggja samræmi leiðbeininga þeirra um mannréttindamál. gerð skýrslna, tillögur þeirra og almennar ráðleggingar og til að koma í veg fyrir tvíverknað og skarast við framkvæmd starfa sinna.

Grein 39

Skýrsla nefndarinnar

Nefndin skýrir frá starfsemi sinni til allsherjarþingsins og efnahags- og félagsmálaráðs á tveggja ára fresti og getur komið með almennar ábendingar og tillögur byggðar á yfirferð skýrslna og upplýsinga sem berast frá aðildarríkjum. Þessar almennu tillögur og tillögur eru í skýrslu nefndarinnar ásamt athugasemdum frá aðildarríkjunum, þar sem við á.

Grein 40

Ráðstefna aðildarríkja

1. Aðildarríki skulu hittast reglulega sem ráðstefna aðildarríkja til að fjalla um öll mál sem varða framkvæmd þessa samnings.

2. Seinna en sex mánuðum eftir gildistöku þessa samnings skal boða til ráðstefnu aðildarríkjanna af framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. Síðari fundir þess verða kallaðir saman af framkvæmdastjóranum annað hvert ár eða með ákvörðun ráðstefnu aðildarríkjanna.

Vörsluaðili

Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna er vörsluaðili þessa samnings.

Grein 42

Undirskrift

Þessi samningur er opinn til undirritunar af öllum ríkjum og svæðisbundnum aðlögunarsamtökum í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York 30. mars 2007.

Grein 43

Samþykki fyrir því að vera bundinn

Þessi samningur er háður fullgildingu ríkja og formlegri staðfestingu svæðisbundinna samtaka sem hafa undirritað hann. Það verður opið fyrir inngöngu allra ríkis eða svæðisbundinna samtaka sem ekki hafa undirritað það.

Grein 44

Svæðisbundin samtök um aðlögun

1. „Samtök um aðlögun að svæðum“: sérhver samtök sem mynduð eru af fullvalda ríki tiltekins svæðis og sem aðildarríki þess hafa framselt hæfni til á þeim sviðum sem samningur þessi nær til. Í skjölum sínum um formlega staðfestingu eða inngöngu skulu þessi samtök tilgreina umfang hæfni sinnar á þeim sviðum sem samningur þessi nær til. Í kjölfarið tilkynna þeir vörsluaðilanum um verulega breytingu á umfangi hæfni þeirra.

2. Í þessum samningi eiga tilvísanir til „aðildarríkja“ við um slík samtök innan marka hæfni þeirra.

3. Að því er varðar 1. mgr. 45. gr. Og 2. og 3. mgr. 47. gr. Þessa samnings skulu ekki taldir skjöl sem eru lögð af svæðisbundnum aðlögunarsamtökum.

4. Svæðisbundin samtök um aðlögun skulu hafa, til að nýta kosningarétt sinn á ráðstefnu aðildarríkjanna í málum sem falla undir valdsvið þeirra, fjölda atkvæða sem eru jöfn fjölda aðildarríkja þeirra sem eru aðilar að samningi þessum. Þeir nýta ekki kosningarétt sinn ef aðildarríki þeirra nýta sér það og öfugt.

Grein 45

Gildistaka

      1. Samningur þessi öðlast gildi á þrítugasta degi eftir afhendingu tuttugasta fullgildingar- eða aðildarskjalsins.
      2. Fyrir hvert ríki eða öll svæðisbundin aðlögunarstofnanir sem fullgilda eða staðfesta formlega eða gerast aðilar að samningi þessum eftir að tuttugasta fullgildingar- eða aðildarskjalið hefur verið fært til vörslu, skal samningurinn öðlast gildi á þrítugasta degi eftir að ríkið hefur afhent það. eða þetta skipulag fullgildingar, aðildar eða formlegrar staðfestingar.

Grein 46

Varasjóðir

  1. Samningur þessi öðlast gildi á þrítugasta degi eftir afhendingu tuttugasta fullgildingar- eða aðildarskjalsins.
  2. Fyrir hvert ríki eða öll svæðisbundin aðlögunarstofnanir sem fullgilda eða staðfesta formlega eða gerast aðilar að samningi þessum eftir að tuttugasta fullgildingar- eða aðildarskjalið hefur verið fært til vörslu, skal samningurinn öðlast gildi á þrítugasta degi eftir að ríkið hefur afhent það. eða þetta skipulag fullgildingar, aðildar eða formlegrar staðfestingar.

Grein 47

Breytingar

1. Sérhvert aðildarríki getur lagt til breytingu á samningi þessum og lagt hann fyrir aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Framkvæmdastjórinn skal senda breytingartillögurnar til aðildarríkjanna og fara fram á að þær láti vita hvort þær eru hlynntar því að boða til ráðstefnu aðildarríkja til að fjalla um þessar tillögur og taka ákvörðun um þær. Ef að minnsta kosti þriðjungur aðildarríkjanna, innan fjögurra mánaða frá því að slík samskipti eiga sér stað, eru hlynnt því að slík ráðstefna verði boðuð, skal framkvæmdastjórinn boða til ráðstefnunnar á vegum Sameinuðu þjóðanna. . Allar breytingar sem samþykktar eru með tveimur þriðju meirihluta aðildarríkja sem eru viðstaddar og greiða atkvæði skulu lagðar fram til samþykktar á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og síðan til samþykktar hjá öllum aðildarríkjum.

2. Allar breytingar sem samþykktar eru og samþykktar í samræmi við 1. mgr. Þessarar greinar öðlast gildi á þrítugasta degi eftir dagsetningu þann
þar sem fjöldi skjala um viðtöku sem komið er til vörslu nær tveimur þriðju hlutum af aðildarríkjunum þann dag sem það var samþykkt. Eftir það
breytingin öðlast gildi fyrir hvert aðildarríki á þrítugasta degi eftir að það ríki hefur afhent skjal sitt um samþykki.
Breytingin er aðeins bindandi fyrir aðildarríki sem hafa samþykkt hana.

3. Ef ráðstefna aðildarríkjanna ákveður það með samkomulagi, öðlast breyting sem samþykkt og samþykkt er í samræmi við 1. mgr. Þessarar greinar og snýr eingöngu að 34., 38., 39. og 40. gr. Gildi fyrir öll aðildarríki á þrítugasta degi. í kjölfar dagsins þegar fjöldi skjala um viðtöku sem komið er til vörslu nær tveimur þriðju af fjölda aðildarríkja þann dag sem hann var samþykktur.

Grein 48

Uppsögn

Sérhvert aðildarríki getur sagt upp samningi þessum með skriflegri tilkynningu til framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. Uppsögnin tekur gildi ári eftir þann dag sem framkvæmdastjórinn fær tilkynningu um það.

Grein 49

Snið aðgengilegt

Texta þessa samnings verður dreift á aðgengilegu sniði.

Grein 50

Ekta textar

Arabískir, kínverskir, enskir, franskir, rússneskir og spænskir ​​textar samnings þessa eru jafn ekta. TIL vitnisburðar þar af hafa undirritaðir fulltrúar, sem hafa til þess fullnægjandi stjórnvöld, undirritað þennan samning.


Valfrjáls bókun við samninginn um réttindi fatlaðs fólks

Aðildarríkin að bókun þessari hafa samþykkt eftirfarandi:

Greinaforseti

1. Hvert aðildarríki að þessari bókun („aðildarríki“) viðurkennir að nefnd um réttindi fatlaðs fólks („nefndin“) hafi lögsögu til að taka á móti og íhuga erindi sem lögð eru fram af einstaklingum eða einstaklingum eða fyrir hönd einstaklinga. eða hópar einstaklinga undir lögsögu þess sem segjast vera fórnarlömb brots þess aðildarríkis á ákvæðum samningsins.

2. Nefndin skal ekki fá nein erindi er varða aðildarríki að samningnum sem ekki er aðili að bókun þessari.

Grein 2

Nefndin lýsir óheimil öllum samskiptum:

a) Hver er nafnlaus;

(b) sem felur í sér misnotkun á rétti til að leggja fram slík skilaboð eða er ósamrýmanlegt ákvæðum samningsins;

(c) sem varða mál sem það hefur þegar tekið til skoðunar eða sem þegar hefur verið skoðað eða er til skoðunar fyrir annarri alþjóðlegri rannsókn eða uppgjöri;

d) að því er varðar öll tiltæk innlend úrræði, nema áfrýjunarferlið sé yfir hæfilegum fresti eða ólíklegt er að kvartandi fái úrræði með slíkum hætti;

e) Sem er augljóslega illa grundað eða ekki nægilega hvetjandi; eða

(f) sem varðar staðreyndir fyrir gildistökudag bókunar þessarar fyrir hlutaðeigandi aðildarríki, nema slíkar staðreyndir haldist eftir þann dag.

Grein 3

Með fyrirvara um ákvæði 2. gr. Þessarar bókunar skal nefndin koma þeim samskiptum sem henni eru beint til trúnaðar undir athygli hlutaðeigandi aðildarríkis. Hlutaðeigandi aðildarríki skal leggja fyrir nefndina skriflega, innan sex mánaða, skýringar eða yfirlýsingar sem skýra málið og benda til ráðstafana sem hún kann að hafa gripið til til að bæta úr ástandinu.

Grein 4

1. Eftir móttöku samskipta og áður en ákvörðun er tekin um efnistökin getur nefndin hvenær sem er lagt fram brýna athygli hlutaðeigandi aðildarríkis beiðni um að hún grípi til nauðsynlegra bráðabirgðaráðstafana til til að koma í veg fyrir að óbætanlegt tjón verði fyrir fórnarlömbum meints brots.

2. Nefndin skal ekki hafa fyrirvara um ákvörðun sína um hvort leyfi eða ágæti samskiptanna séu eingöngu með því að hún nýti sér þann möguleika sem henni er veitt samkvæmt 1. mgr. Þessarar greinar.

Grein 5

Nefndin skal taka til athugunar í myndavélasamskiptum sem beint er til hennar samkvæmt bókun þessari. Eftir að hafa haft í huga samskipti sendir nefndin allar ábendingar og tillögur til hlutaðeigandi aðildarríkis og til álitsbeiðanda.

Grein 6

1. Ef nefndinni er tilkynnt, með trúverðugum upplýsingum, að aðildarríki brjóti alvarlega eða kerfisbundið gegn réttindum sem sett eru fram í samningnum, býður hún því ríki að ræða við sig þær upplýsingar sem þeim eru kynntar og kynna niðurstöður sínar. athuganir um þær.

2. Nefndin getur, á grundvelli athugasemda frá hlutaðeigandi aðildarríki, svo og allar aðrar trúverðugar upplýsingar sem hún hefur yfir að ráða, fyrirskipað einum eða fleiri meðlimum sínum að framkvæma rannsókn og tilkynna henni án tafar. af niðurstöðum þeirra. Þessi rannsókn getur, þegar hún er réttlætanleg og með samþykki aðildarríkisins, falið í sér heimsókn á yfirráðasvæði þess ríkis.

3. Að lokinni athugun á niðurstöðum rannsóknarinnar skal nefndin senda hlutaðeigandi aðildarríki þær, ásamt athugasemdum og tilmælum, þar sem við á.

4. Eftir að hafa verið tilkynnt um niðurstöður rannsóknarinnar og athugasemdir og tillögur nefndarinnar skal aðildarríkið leggja fram athugasemdir sínar fyrir nefndinni innan sex mánaða.

5. Rannsókninni er haldið leyndum og leitað verður eftir samstarfi aðildarríkisins á öllum stigum málsmeðferðarinnar.

Grein 7

1. Nefndin getur boðið hlutaðeigandi aðildarríki að láta í skýrsluna, sem henni ber að leggja fram samkvæmt 35. grein samningsins, fela í sér upplýsingar um þær ráðstafanir sem hún hefur gert í kjölfar rannsóknar sem gerð hefur verið. samkvæmt 6. grein þessarar bókunar.

2. Þegar sex mánaða tímabilinu, sem um getur í 4. mgr. 6. gr., Er lokið getur nefndin, ef nauðsyn krefur, boðið hlutaðeigandi aðildarríki að tilkynna henni um þær ráðstafanir sem hún hefur gripið til framhald rannsóknarinnar.

Grein 9

Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna er vörsluaðili þessarar bókunar.

Grein 10

Þessi bókun er opin til undirritunar af ríkjum og svæðisbundnum samtökum sem hafa undirritað samninginn í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York frá og með 30. mars 2007.

Grein 11

Þessi bókun er háð fullgildingu ríkja sem hafa undirritað og fullgilt eða gerst aðilar að samningnum. Það verður að vera formlega staðfest af svæðisbundnum samtökum sem hafa undirritað hann og hafa formlega staðfest eða gerst aðilar að samningnum. Það verður opið fyrir aðild af hverju ríki eða svæðisbundnum aðlögunarstofnunum sem hafa fullgilt eða staðfest formlega samninginn eða hafa gerst aðilar að honum en hafa ekki undirritað bókunina.

Grein 12

1. „Samtök um svæðisbundin aðlögun“: sérhver stofnun sem mynduð er af fullvalda ríki tiltekins svæðis og sem aðildarríki þess hafa framselt hæfni til á þeim sviðum sem samningurinn og bókun þessi nær til. Í skjölum sínum um formlega staðfestingu eða aðild skulu þessar stofnanir tilgreina umfang hæfni sinnar á þeim sviðum sem samningurinn og bókun þessi nær til. Í kjölfarið tilkynna þeir vörsluaðilanum um verulega breytingu á umfangi hæfni þeirra.

2. Í bókun þessari eiga tilvísanir til „aðildarríkja“ við um slík samtök innan marka hæfni þeirra.

3. Að því er varðar 1. mgr. 13. gr. Og 2. mgr. 15. gr. Þessarar bókunar, skulu skjöl sem eru lögð af svæðisbundnum aðlögunarsamtökum ekki talin með.

4. Svæðisbundin samtök um samþættingu skulu hafa fjölda atkvæða sem eru jöfn fjölda aðildarríkja þeirra sem eru aðilar að bókun þessari til að nýta atkvæðisrétt sinn á fundi aðildarríkja í málum sem eru á þeirra valdsviði. Þeir nýta ekki kosningarétt sinn ef aðildarríki þeirra nýta sér það og öfugt.

Grein 13

1. Með fyrirvara um gildistöku samningsins öðlast bókun þessi gildi á þrítugasta degi eftir afhendingu tíunda skjals um fullgildingu eða aðild.

2. Fyrir hvert ríki eða öll svæðisbundin samtök um samþættingu sem munu fullgilda, staðfesta formlega eða gerast aðilar að bókun þessari eftir afhendingu tíunda skjals um fullgildingu eða aðild, öðlast bókunin gildi á þrítugasta degi eftir afhendingu fyrir það ríki eða samtök fullgildingarskjals þess, aðild eða formleg staðfesting.

Grein 14

1. Pantanir sem eru ósamrýmanlegar tilgangi og tilgangi bókunar þessarar eru ekki leyfðar.

2. Hægt er að afturkalla varasjóði hvenær sem er.

Grein 15

1. Sérhvert aðildarríki getur lagt til breytingu á bókun þessari og lagt hana fyrir aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Framkvæmdastjórinn skal koma breytingartillögunum á framfæri til aðildarríkja og óska ​​eftir því að láta hann vita hvort þær eru hlynntar því að boða til fundar aðildarríkja til að taka þessar tillögur til skoðunar og taka ákvörðun um þær. Ef að minnsta kosti þriðjungur aðildarríkjanna er hlynntur slíkum fundi innan fjögurra mánaða frá dagsetningu slíkra samskipta, skal framkvæmdastjórinn boða til fundarins á vegum Sameinuðu þjóðanna. . Allar breytingar sem samþykktar eru með tveimur þriðju meirihluta aðildarríkja sem eru viðstaddar og greiða atkvæði skulu lagðar fram til samþykktar á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og síðan til samþykktar hjá öllum aðildarríkjum.

2. Allar breytingar sem samþykktar eru og samþykktar í samræmi við 1. mgr. Þessarar greinar öðlast gildi á þrítugasta degi eftir að dagsetningin þar sem fjöldi skjala um afhendingu samþykktar nær til tveggja þriðju af fjölda aðildarríkja þann dag sem hún var samþykkt. Eftir það öðlast breytingin gildi fyrir hvert aðildarríki á þrítugasta degi eftir að ríkið hefur afhent skjal sitt um samþykki. Breytingin er aðeins bindandi fyrir þau aðildarríki sem hafa samþykkt hana.

Grein 16

Sérhvert aðildarríki getur sagt upp bókun þessari með skriflegri tilkynningu til framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. Uppsögnin tekur gildi ári eftir þann dag sem framkvæmdastjórinn fær tilkynningu um hana.

Grein 17

Texti þessarar bókunar verður gerður aðgengilegur á aðgengilegu sniði.

Grein 18

Arabísku, kínversku, ensku, frönsku, rússnesku og spænsku textarnir í þessari bókun eru jafn ekta. TIL vitnisburðar þar af hafa undirritaðir fulltrúar, sem hafa til þess fullnægjandi stjórnvöld þeirra, undirritað þessa bókun.

5 2 atkvæði
Greinamat

Síðast uppfært: 28 / 09 / 2020

26 / 09 / 2020 62 síða_adm AA_OrgIntl, AA_OrgIntl_ONU-CDPH, AllianceAutiste.org
Samtals 2 Atkvæði:
0

Geturðu vinsamlegast sagt okkur hvernig getum við bætt þetta skjal eða hvað þér líkaði ekki? Takk!

+ = Staðfestu manneskju eða ruslpóst?

gestur
3 Comments
Elsta
Nýjasta Kusu mest
Inline endurgjöf
Skoða allar athugasemdir
Eric LUCAS
Meðlimur
AutiPoints: 471
1 mánuði síðan

Merci de bien vouloir apporter vos contributions au Rapport de l’Alliance Autiste pour le Comité CDPH à propos de l’Etat français, de la manière suivante : Cliquez sur une “bulle” verte dans le texte pour commenter la partie correspondante (ici, un article de la CDPH), OU répondez à un commentaire existant déjà en bas de page, concernant cette partie. Indiquez des SOURCES à vos déclarations, avec des adresses Internet (c’est à dire commençant par http ou https). Vous pouvez déclarer des violations de ce texte par l’Etat français, mais aussi des situations où, au contraire, le respect est notable (ce... Lestu meira "

Síðast breytt fyrir 10 dögum af Eric LUCAS
Pinchon
Pinchon
Guest
29 dögum
Börn með fötlun “ Lestu meira "

Kennarar eða kennarar í Frakklandi hafa enga þjálfun og þekkingu á einhverfu.
Svo jafnrétti við önnur börn sé ég alls ekki fyrir menntun.
Ulis samþættir ekki fötluð börn því frá fyrstu erfiðleikum fer barnið til Ulis.
Flest börnin í Ulis spila íþróttatónlist og hin í Ulis.

0

Síðast breytt fyrir 29 dögum af Site_Admin
Eric LUCAS
Meðlimur
AutiPoints: 471
Svara Pinchon
29 dögum

Merci.
Quelqu’un pourrait-il tenter d’expliciter les deux dernières phrases ?

  • „Ulis samþættir ekki fötluð börn því frá fyrstu erfiðleikum fer barnið aftur til Ulis.“ :?…
  • „Flest börnin í Ulis spila íþróttatónlist og hin í Ulis.“ :?…
0

Síðast breytt fyrir 10 dögum af Eric LUCAS

Þeir hjálpa okkur

Smelltu á merki til að vita hvernig
3
0
Vinnu auðveldlega samstarf með því að deila hugsunum þínum í þessari umræðu, takk!x
()
x